ครองวิริยะภาพ วาปี, and รัชชุกูล สุชาดา. “คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 97–105. Accessed December 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765.