เสือรอด สุภาพร, and อ่วมตานี อารีย์วรรณ. “การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at West Border Region”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 79–87. Accessed December 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715.