เกษมสุข เวหา, and คชไกร รักชนก. “ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The Need to Improve of Health Volunteer’s Ability in Home Visit for Diabetes People in Communities”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 59–68. Accessed December 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707.