สู่วิทย์ บุญทิวา, ทำมาก เสาวลักษณ์, เหลาสุภาพ นิรมนต์, and พิทักษาวรากร พิสมัย. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 41–49. Accessed December 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660.