โป้สมบูรณ์ กมลวรรณ, and อ่อนศรี ปราณี. “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 30–40. Accessed December 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654.