ลาวัง วรรณรัตน์, and สรรเสริญ รัชนี. “PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People With Chronic Conditions in the Community”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 15–20. Accessed December 1, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39629.