พุทธรังษี ศิริพร, บุญโต ชวลี, เฉลยกิตติ สายสมร, มังคละคีรี นุชรัตน์, and ขาวเอี่ยม หทัยรัตน์. “การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health Workplace and Happy Life Among Healthcare Providers in the 21st Century”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 8–14. Accessed December 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628.