สุขแสน น. “คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 2, Aug. 2017, pp. 159-67, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859.