ทรัพย์สังข์ อ., จินตะเวช อ., and ล่ามช้าง ส. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 2, Aug. 2017, pp. 140-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96856.