หลักแหลม อ., and ไชยมงคล น. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 2, Aug. 2017, pp. 38-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834.