รุ่งสาง เ., ไชยมงคล น., and เดียวอิศเรศ ว. “ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 1, May 2017, pp. 64-73, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262.