วารสารพยาบาลทหารบก ก. “ใบส่งบทความตีพิมพ์”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, p. 149, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40402.