วารสารพยาบาลทหารบก ก. “คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 147-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40401.