สมกิตติกานนท์ พ., เพาโอลินี ส., เตียวกุล ส., มาร์ค รูบิน เ., and ฟาวาลา ไ. “อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 140-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399.