กุลศิริปัญโญ จ. “การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 123-30, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40295.