คำมาก อ., and สินธุ ศ. “ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 106-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768.