ครองวิริยะภาพ ว., and รัชชุกูล ส. “คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 97-105, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765.