เสือรอด ส., and อ่วมตานี อ. “การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at West Border Region”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 79-87, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715.