เกษมสุข เ., and คชไกร ร. “ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The Need to Improve of Health Volunteer’s Ability in Home Visit for Diabetes People in Communities”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 59-68, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707.