สู่วิทย์ บ., ทำมาก เ., เหลาสุภาพ น., and พิทักษาวรากร พ. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 41-49, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660.