โป้สมบูรณ์ ก., and อ่อนศรี ป. “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 30-40, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654.