ไทรแจ่มจันทร์ ส., สกุลคู จ., โพธิสุข อ., and ยงศร จ. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 21-29, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39631.