ลาวัง ว., and สรรเสริญ ร. “PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People With Chronic Conditions in the Community”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 15-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39629.