พุทธรังษี ศ., บุญโต ช., เฉลยกิตติ ส., มังคละคีรี น., and ขาวเอี่ยม ห. “การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health Workplace and Happy Life Among Healthcare Providers in the 21st Century”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 8-14, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628.