ประเสริฐทรง ช. “การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, Sept. 2015, pp. 1-7, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627.