ยะเกษม ป., ไชยมงคล น., and พงศ์จตุรวิทย์ ย. “Experience of Becoming a Thai Early Adolescent Mother”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 19, no. 3, Dec. 2018, pp. 89-96, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/161510.