ศรีประสาร ช., วัชรสินธุ์ จ., and เฮงอุดมทรัพย์ ภ. “Feasibility of Enhancing Happiness and Resilience Family-Based Program on Depressive Symptoms Among Adolescents”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 19, Apr. 2018, pp. 279-88, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/134537.