คำเงิน ร., วัชรสินธุ์ จ., and ไชยมงคล น. “Factors Influencing Suffering of Parents Who Had Children With Cancer”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, vol. 19, Apr. 2018, pp. 59-68, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/134274.