[1]
สุขแสน น., “คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 2, pp. 159–167, Aug. 2017.