[1]
หลักแหลม อ. and ไชยมงคล น., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 2, pp. 38–46, Aug. 2017.