[1]
วารสารพยาบาลทหารบก ก., “ใบสมัครสมาชิก”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, p. 150, Sep. 2015.