[1]
วารสารพยาบาลทหารบก ก., “ใบส่งบทความตีพิมพ์”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, p. 149, Sep. 2015.