[1]
วารสารพยาบาลทหารบก ก., “คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 147–148, Sep. 2015.