[1]
สมกิตติกานนท์ พ., เพาโอลินี ส., เตียวกุล ส., มาร์ค รูบิน เ., and ฟาวาลา ไ., “อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 140–146, Sep. 2015.