[1]
กุลศิริปัญโญ จ., “การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 123–130, Sep. 2015.