[1]
ครองวิริยะภาพ ว. and รัชชุกูล ส., “คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 97–105, Sep. 2015.