[1]
เกษมสุข เ. and คชไกร ร., “ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The need to improve of Health Volunteer’s ability in Home Visit for Diabetes People in Communities”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 59–68, Sep. 2015.