[1]
สู่วิทย์ บ., ทำมาก เ., เหลาสุภาพ น., and พิทักษาวรากร พ., “การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 41–49, Sep. 2015.