[1]
โป้สมบูรณ์ ก. and อ่อนศรี ป., “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 30–40, Sep. 2015.