[1]
ลาวัง ว. and สรรเสริญ ร., “PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 15–20, Sep. 2015.