[1]
พุทธรังษี ศ., บุญโต ช., เฉลยกิตติ ส., มังคละคีรี น., and ขาวเอี่ยม ห., “การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 8–14, Sep. 2015.