[1]
ประเสริฐทรง ช., “การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 1–7, Sep. 2015.