[1]
ยะเกษม ป., ไชยมงคล น., and พงศ์จตุรวิทย์ ย., “Experience of becoming a Thai early adolescent mother”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 19, no. 3, pp. 89–96, Dec. 2018.