[1]
ศรีประสาร ช., วัชรสินธุ์ จ., and เฮงอุดมทรัพย์ ภ., “Feasibility of Enhancing Happiness and Resilience Family-Based Program on Depressive Symptoms among Adolescents”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 19, pp. 279–288, Apr. 2018.