[1]
คำเงิน ร., วัชรสินธุ์ จ., and ไชยมงคล น., “Factors Influencing Suffering of Parents who had Children with Cancer”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 19, pp. 59–68, Apr. 2018.