สุขแสน น. (2017) “คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), pp. 159–167. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859 (Accessed: 29 June 2022).