ทรัพย์สังข์ อ., จินตะเวช อ. and ล่ามช้าง ส. (2017) “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), pp. 140–148. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96856 (Accessed: 29 June 2022).