หลักแหลม อ. and ไชยมงคล น. (2017) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), pp. 38–46. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834 (Accessed: 26 June 2022).