รุ่งสาง เ., ไชยมงคล น. and เดียวอิศเรศ ว. (2017) “ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(1), pp. 64–73. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262 (Accessed: 10 August 2022).