วารสารพยาบาลทหารบก ก. (2015) “ใบสมัครสมาชิก”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), p. 150. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40403 (Accessed: 7 December 2022).